BIP - Dom Kultury "Wygoda" > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut

 

 

Do pobrania: Statut DK Wygoda

Załącznik nr 11

Do uchwały Nr XXXII/715/2004

Rady m. st. Warszawy

Z dnia 1 lipca 2004 r.

 

STATUT

Domu Kultury „Wygoda” w dzielnicy Rembertówm.st. Warszawy
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2

Dom Kultury podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy

§ 3

 1. Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa
 2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar m.st. Warszawy
 3. Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
  § 4

 1. Organizatorem Domu Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, jest m. st. Warszawa.
 2. Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m. st. Warszawy.
 3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

  § 5

Dom Kultury:

 1. Używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem
 2. Może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 3. Posiada znak graficzny (logo)

  Rozdział II

Zakres działalności

§ 6

Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno – ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
 3. Prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej
 4. Gromadzenia i udostępniania informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej
 5. Inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 6. Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 7. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
 8. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą ;
 9. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 10. Kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 11. Inna działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
  § 7

Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:

 1. Prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
 2. Prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,
 3. Współpracę z:

  1. Organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st warszawy, organami dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  2. Instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

 1. Optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.
  Rozdział III
  Organizacja
  § 8

 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Domu Kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
 4. Przy Domu Kultury może działać rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne.
 5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
  § 9

 1. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

  § 10

 1. Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.
 2. Tworząc filie Dyrektor Domu Kultury dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust.1.
  Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 12

 1. Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca prezydentowi m. st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

  § 13

Przychodami Domu Kultury są:

 1. Dotacje budżetowe
 2. Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności
 3. Środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych
 4. Środki uzyskane z innych źródeł
  § 14

 1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
  Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury maja zastosowanie przepisy ustawy.

 
 
Wprowadził Boćkowska-Ciok Beata (Dom Kultury Wygoda) 11-12-2019
Aktualizujący Boćkowska-Ciok Beata (Dom Kultury Wygoda) 12-12-2019
Zatwierdzający Boćkowska-Ciok Beata (Dom Kultury Wygoda) 12-12-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2019
Liczba odwiedzin: 313
Rejestr zmian