Kanał Wyżej
Statut

 
Do pobrania: Statut DK Wygoda
Załącznik nr 11
Do uchwały Nr XXXII/715/2004
Rady m. st. Warszawy
Z dnia 1 lipca 2004 r.
 
STATUT
Domu Kultury „Wygoda” w dzielnicy Rembertówm.st. Warszawy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
§ 2

Dom Kultury podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy
§ 3

Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa
Terenem działania Domu Kultury jest obszar m.st. Warszawy
Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
§ 4
Organizatorem Domu Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, jest m. st. Warszawa.
Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m. st. Warszawy.
Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 5
Dom Kultury:
Używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem
Może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach
Posiada znak graficzny (logo)

Rozdział II
Zakres działalności

§ 6

Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno – ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
Prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej
Gromadzenia i udostępniania informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej
Inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą ;
Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
Kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
Inna działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
§ 7
Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:
Prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
Prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,
Współpracę z:
Organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st warszawy, organami dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,
Optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.
Rozdział III
Organizacja
§ 8
Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Domu Kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
Przy Domu Kultury może działać rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne.
Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
§ 9
Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10
Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.
Tworząc filie Dyrektor Domu Kultury dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust.1.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
§ 12

Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.
Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca prezydentowi m. st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

§ 13
Przychodami Domu Kultury są:
Dotacje budżetowe
Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności
Środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych
Środki uzyskane z innych źródeł
§ 14
Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury maja zastosowanie przepisy ustawy.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut

Wersja standardowa